Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Szolgáltató (Eladó) adatai:

 

  • Név: Körözsi Klára EV.
  • Székhely: 2481 Velence, Arany János utca 9
  • Levelezési cím: 2481 Velence, Arany János utca 9
  • Nyilvántartási szám: 55706342
  • Adószám: 56991967-12-7,
  • Statisztikai szám: 56991967475123107
  • Telefonszám: +36705119942
  • E-mail: kotnijo@gmail.com
  • Honlap: https://shop.kotnijo.com

 

 

 

Alapfogalmak:

 

 
Felek: Eladó és Vevő együttesen

 


Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 


Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

 


Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

 


Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

 


Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

 


Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

 


Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

 


Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 


Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
     a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
     b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

 


A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Vásárlási szerződés

 

Minden, a KötniJó Webáruházban történő termékrendelés, vásárlás leadása és elküldése a felek közötti írásban létrejött szerződésnek minősül. A szerződés megkötése Magyar nyelven történik, melyet rendszerünkben, megrendelés azonosítóval ellátva iktatunk és tárolunk. Ezekhez az adatokhoz a megrendelő későbbiekben bármikor hozzáférhet. Törlését és módosítását a Kapcsolat menüpontban feltüntetett telefonon vagy email formájában kérheti.

 


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
Kötő- és horgoló fonal, kötésminta leírás PDF formátumú dokumentum formájában.
 

 

Reklamáció:

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 


Telefon: +36-70/5119942
E-mail: kotnijo@gmail.com

 


Amennyiben nincs megelégedve az általunk küldött termékkel, élhet a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített “A távollevők között kötött szerződés” elállási jogával, mely szerint vásárló a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ez esetben elállási nyilatkozatát e-mailben szíveskedjen elküldeni a kotnijo@gmail.com e-mail címünkre.

 


Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A termék visszaszállítását követően az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az egyedi igényre levágott terméket eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségben és változatlan minőségben vesszük vissza

 


A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig cégünk tulajdonában marad. Az át nem vett rendelések során keletkező veszteség (dupla szállítási díj, méretre vágott anyag csökkent értékű eladása stb.) miatt minden esetben kárigénnyel élünk.
 
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 


Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket Körözsi Klára egyéni vállalkozó nyújtotta.

 


A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 


Reklamációt csak kötés, horgolás nélküli, még méteráru formájában maradt textilre tudunk elfogadni.